Hans Casper Peitersen

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 

Hans Casper Peitersen, ejer af Klarskovgården i Marslev sogn på Fyn, født ca. 1668. Klarskovgården var fra gammel tid en selvejergård, men blev lagt øde under svenskekrigen og tilhørte da hr. Bilde til Brolykke og bebos da i 1680 af Oluf Knudsen, som døde nævnte år. Hans navn tyder på slægtsskab med Lerche-slægten, som senere havde en vis forbindelse
med gården. Denne sidste blev begravet i Marslev kirke og kaldes da dydige og velagtede mand sitzhæftig udi Klarskov. Ligeledes ved samme tid blev tre af hans sønner begravet i kirken. Kort efter synes gården at have tilhørt St. Knuds kloster i Odense. Hvornår den er blevet selveje, ved jeg ikke. 1685 bebos den af en Johan Diderik Sten, hvis kone Clara Marie Mathiasdatter Rentze (sikkert en datter af præsten hr. Mathias i Ryslinge) bor på gården endnu efter år 1710. Den næste mand på gården
er Chr. Fischer, om da den mand, som er fadder i Marslev kirke 1694 og nævnes Hans Hansen Blad af Klarskov, ikke har været manden på gården. Klarskovgården er en stor gård, som nævnes allerede i middelalderen. Den har en del sandede jorder, som nu er bevokset med skov. 1809 var der
195 Td. Ld. og 13130 kvadratalen fredsskov.

Hans Casper bliver gift med Ingeborg Sørensdatter, en datter af præsten i Skalkendrup S. S. Ebeltoft. Ved skiftet der 1685 nævnes han som Monsieur Hans Casper på Risinge. Han synes også at have været ridefoged på Vejrupgården. Hvor Hans Casper egentlig stammer fra har det ikke været muligt at konstatere. De spor, der findes, er kun svage. Muligt er han søn af herredsfoged Peiter Nielsen, der i årene 1690 - 1700 bebor gården Grønholt i Bovense sogn, nabogård til Lysmose, hvor Hans Caspers broder Jørgen er ejer 1703. Men navnet Niels findes kun et eneste sted i slægten, det er Knud Lerches søn på Lindholm Lars Nielsen Lerche.

I skattemandtal 1706 står Clarschouf Hans Casper selvejer betaler for
sig og hustru 1 Rigsdaler, for 2 børn 2 Mark, for 2 karle 3 Mark og
for 2 piger 2 Mark, 1704 har han 3 karle. Det er omtrent som hans formand Johan Diderik betalte i 1689 og 90, han måtte blot betale 4 Mark mere for 2 ildsteder. Men Hans Casper regnes da uden for bondestanden. Han er for eksempel fadder i 1720 for præsten i Marslev Hans Stevns søn, og denne bliver opkaldt efter ham med navnet Casper, hvilket tyder på, at han var en mand af betydning. Han døde i 1730 og blev dog kun begravet på kirkegården 16. november. At han var så velsitueret, at han kunne købe Klarskovgården, kan være som følge af, at han fik en god medgift med sin kone Ingeborg Sørensdatter - se denne.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Hans Caspar Peitersen
begravet den 6. november 1730 i Marslev

Klarskov hovedbygning. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Klarskovs hovedbygning

Marslev kirke på Fyn. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Marslev kirke

Marslev kirke alter. Foto: Lis KLarskov Jensen 2004
Marslev kirke

Marslev kirkes alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Marslev kirkes alter

Vejrupgaard o. 1900, Fyn. Kilde: Wikipedia
Vejrupgaard o. 1900