Søren Sørensen Ebeltoft

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Søren Sørensen Ebeltoft kaldet til provst i Aunslev, Bovense ved Nyborg 20/10.1665. Han synes at have været en sindig og jævn jyde. Hans fødselsdag kendes ikke, men han blev vistnok ret gammel, før han døde 1685. Han var en god og vellært præstemand og sikkert også en dygtig landmand, som forstod at holde hus med de midler, han fik til sin rådighed. Det er imponerende at se den velstand, der var ved hans død, da landet ellers var forarmet efter to ødelæggende og tabte krige. Det kan næppe være gammel velstand ret meget af det, for det var vanskeligt at bevare igennem de tider. Hans formand i embedet beder efter krigen kongen om hjælp. Han skriver, at da de danske havde gjort landgang ved Kerteminde, havde de svenske slået lejr ved Skalkendrup og berøvet ham læder, korn, hopper, kvæg og alt bohave, og med vold og tyveri ham med hustru og børn fra hus og hjem bortjaget, og da svensken igen drog bort, satte de ild på præstegarden, så alt med stik og stage var afbrændt.
Han fik den hjælp, at alle de kirker i Fyens stift, der befindes at være nogenlunde ved magt, skulle give ham 1 Rigsdaler. Men da alle de andre var omtrent ligeså ilde stedet, var hjælpen nok ikke stor. I en beretning om slaget ved Nyborg, var der i Aunslev ingen bosiddende. Alle gårde og huse er øde og næsten ruinerede, med undtagelse af en mand Rasmus Jørgensen. Men præstegården blev dog bygget op. Måske har Søren Sørensen selv måttet bekoste det, der berettes intet derom. Men han har dog måttet sørge for at få det hel. på fode igen, og der har været nok at tage fat på. Han plantede præsteskoven ude på præstegårdens udmark ved Nordhusene ude ved Storebælt, og skoven står endnu som et minde for hr. Søren. Til præstegården hørte over 100 Td. Ld., en mensalgård i Aunslev og Anegården i Bovense med en månedlig fæster, bygningerne forfaldne og marken fuld af onde urter. Desuden hørte der til kaldet enemærker i et par bymarker, altså jord udenfor fællesskabet, og de nye jordstykker ved Aunslev kirke. Mensalgården i Aunslev Overby, fæsteren Daniel Rasmussen, hartkorn 6.1.1.0, af ildebrændsel haves intet, købes langt borte, tørveskær heller intet, gjærdsel og stave må købes eller hentes i den lille skovhave ved stranden. Der haves kun 1 svin på olden, høbjergning lidet, må hvert år købe det fornødne, besværlig kirkevej, men der haves kostbart vogn og rejsetøj.

1682 skænkede hr. Søren og hans kone en ny alterkalk og disk til Aunslev kirke. Efter et langt og virksomt liv døde den gamle hædersmand mæt af dage den 10. december 1685 og blev med megen hæder og ære begravet i Aunslev kirkes kor helt ind under alteret. Hans store velstand blev fordelt mellem børnene. Der fandtes 824 Rigsdaler Sølv i poser og knytter, 27 gulddukater, en guldkæde med ring til 96 Rigsdaler, en guldring med 3 diamanter og nogle guldknapper, 11 sølvdrikkehorn, 7 sølvbægre, 23 sølvskeer, 1 sølvsaltkar, 2 skuepenge, 1 smørbrikke, en bogsamling på 53 bind mest teologi. Men der var også Terent Komedier og Myllers Hjertespil, og en anatomibog og Chr.V Danske Lov, og af indbo var i den store stue 1 lang udtrukken egeskive (bord) med fyrrebænk og en egebænk, desuden en bænkekiste og 6 røde træstole og et lident grønt bord. Endvidere var der efter sædvane nogle kister, 1 udskåren egekiste, 1 beslagen egekiste og 2 halvkister. Endvidere stod her 2 senge, den ene en såkaldt stabelseng og 2 små skrin.

I den daglige stue nævnes 1 seng til at udtrække, 1 bord, 1 grøn bænkekiste med 2 låse, 1 uden lås, 4 hvide stole og et spejl. I sengekammeret stod en rød seng og en kurveseng, 1 lidet udgraufet (udskåret) skrin, 1 bænkekiste, 1 sort skrin, 3 gamle hylder, 1 gammel kramæske m.m. Desuden opregnes møbler og inventar i den salige mands kammer. Her nævnes 1 løjbænk, 1 bord, 1 lænestol og 2 vinankre. Der nævnes kælderstuen, den nye stue, skolen, kværnhuset, mælkehuset (med 40 sibøtter), bryggershuset og stegerset. I køkkenet fandtes 38 tinfade, 48 tintallerkener, 1 tin vinfad, 2 postejpander, 1 stor kobberkedel på 48 pund, 1 stor bryggerkedel, 1 halvtøndekedel, 1 fjerdingskedel, 1 fyrfad, 3 gryder, 1 lille gryde, 2 potter og 2 pander, alt af kobber. Men desuden var der endnu 3 kedler, 3 vandfade, dørslag, sengebækken m.m. af messing, foruden en mængde køkkensager af jern.

I kælderen 1½ Td. mjød, ½ Skippund. grønsaltet flæsk og 9 Pund voks. Der var heller ingen mangel på sengetøj, der opregnes ialt 43 dyner og hovedpuder foruden en mængde bolstre, bænkehynder, omhæng og sengedækkener.

I de store kister gemte Anna Sophie sin rigdom af hjemmegjort linned, lærred og garn, så der måtte være nok til familiens behov for lange tider. Her var 12 par lagner, 1 damask dug og 16 andre duge af fint og groft lærred, 90 Al. fint hjemmegjort lærred, 2 andre stykker på 18 og 19 Al. Endvidere 5 stk. blårlærred på ialt 83 Al. og 3 stk. smalt blårgarnsdrejl, ialt 40 Al., og desuden finere pudevarer med kniplinger og hvidsøm, som brugtes ved højtidelige lejligheder.

Der var 14 heste, 10 køer, 6 kvier, 12 studekalve, og små kalve, 5 stude, 24 får, 8 lam, 6 ungsvin og 14 grise. Desuden var 6 køer, 2 får og 1 lam sat ud i leje hos bønderne, alt vurderet til 181 Rigsdaler. Og gemt i lo og lade 68 traver rug, 50 Td. byg og 46 Td. havre. Børnene var:

1. Maren S. af første ægteskab, ægtede senere Anders Andersen Pontopidan, tingskriver ved Boller. Hendes værge var præsten Chresten Lauridsen, Kiellerup.
2. Peder S blev senere sædedegn og sadelmager i Rønninge. Hans værge var præsten Knud Lerche.
3. Mette Marie S., som senere ægtede præsten Laurids Chrestensen Kiellerup i Flødstrup. Hendes værge præsten Peder Friis i Vindinge.
4. Ingeborg S., som senere ægtede monsieur Hans Casper på Risinge. Hendes værge var præsten Hans Olufsen i Skellerup.
5. Katrine S., som senere ægtede underfoged og prokurator i København Hans Knudsen Søllinge. Hendes værge præsten Frands Andersen i Flødstrup.

Boets opgørelse viser rede penge 824 Rigsdaler, guld- og sølvtøj for
38 Rigsd. 3 Mark og 4 Skilling. Præstegårdens bygninger 266 Rigsd.
Mark. Boets hele nettoindtægt udgjorde 2.391 Rigsd. 4 Mark 7 Skilling, derunder indbefattet nådesåret (117 Rigsd. 1 Mark 3 Skilling), hvilken alene enken skulle nyde mod at beholde børnene. Af nettoindtægten beholdt enken halvdelen, medens det andet deltes i 6 lige lodder, hvoraf sønnerne fik 2 og døtrene hver 1, dog efter afdrag af enkens fæstensgave 141 Rigsd.
 
Peder Sørensen Humble sædedegn og sadelmager i Rønninge, født i Skalkendrup præstegård noget før 1685. 1704 blev han gift med sin formand Hans Larsens enke, Kønig Chrestensdatter Møller men i skattemandtallene af 1704 står, at degnen Peder Sørensen har tvende børn, og der må være noget landbrug til embedet, for han holder både karl og pige. I skattemandtallene 1706 skrev præsten i Rønninge: I præstegården min syster Caro Chrestensdatter og ingen børn, min moder Kirsten Chrestensdatter, salig Chresten Lauridsens præsteenke af Kiellerup, og en cappelan Preben Jul, og en degnebolig. Herudi sognedegn Peder Søfrensen og hans hustru, har ikun et barn, hvilket i disse tider ligger udi børnekopper, nærmere død end levende, har i tjeneste en dreng Mads Jørgensen.

9/10. 1739 har Peder Sørensen Humble underskrevet i Bjerge Aasum
Herreds skøde og panteprotokol som værge og vitterlighedsvidne. Atter
1746 er han der som værge for Inger Jørgensdatter fra Holtsmøllen.
1748 er mølleren i Holtsmøllen død og atter er hr. Peder værge for Inger Jørgensdatter.

Mette Marie Sørensdatter blev gift med præsten Laurids Chrestensen Kiellerup i Flødstrup - Ullerslev, og hun døde allerede 1711. Der var ingen børn, så enkemanden var første arving, og No. 2 var moderen Anna Sophie, 3. Peder Sørensen Humble, 4. Ingeborg på Klarskovgård, 5. Katrine boende i København, 6. Maren boende i Ut., 7. Oluf Knudsen Lerche, stud. teol., 8. Søren Knudsen Lerche, opholdende sig i Norge. Der var guld- og sølvtøj 446 Rigsd. 4 Skilling, kreaturer 182 Rigsd. 9 Mark og 4 Skilling, løsøre 1010 Rigsd., et ved præstegården beliggende godehus med kålhave og gårdsværn 133 Rigsd. 2 Mark. Ialt 1742 Rigsd. 12 Skilling, hvorimod gæld 1170 Rigsd. 12 Skilling (deraf til begravelsen 80 Rigsdaler),
altså netto 571 Rigsd. 5 Mark og 14 Skilling, det halve til enkemanden, det andet halve at dele mellem de andre arvinger.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Dåbsfad i Køge Kirke
skænket  1635 af
Hans Christensen Humble og Karen Hansdatter