Søren Jensen Klarskov

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Søren Jensen Klarskov ifølge lægdsrullen født i Ferslev 1767. Søn af Jens Bredal Sørensen Klarskov og hustru Ane Catrine Olsdatter. Hvordan det er
gået til, at han er kommet til verden deroppe, kan jeg ikke forklare. Muligt har hans moder opholdt sig der et eller andet sted. Det ser ud til, at Jens Klarskovs fætter Lars Nielsen Lerche ved den tid har haft en stilling på Egholm, og det ligger jo lige på grænsen til Ferslev sogn. Hvor han siden
været ved jeg ikke men han har nok været på Fyn og lært landbrug, da
man mente i Herslev, at han var kommet fra Fyn. Han blev viet i Såby kirke 1791 efter foregående trolovelse til Karen Jensdatter fra nabogården Brobjergård. Forlover på hans side var Jens Klarskov, Ny Torkildstrup, og N. Pedersen, Kirke Såby, på hendes Jens Kruse, Ny Torkildstrup og N. Christensen. Kort tid efter bliver han slettet af rullen som udygtig til krigstjeneste. Det ser ud til, at han har været garder, men er ellers vanskelig at tyde.

Lige sidst på året 1799 fæster han gården i Herslev af Ledreborg gods, (i la Cours Danske Gårde kaldes den Ottemarks Matr. No. 17 m.fl. 93 Td.
Hartk. 9 Td. 5 Skp. 1 Fjdk l 1/4 Alb), men i fæstebrevet står 9 Td. 7skp. 1 Alb., og det er gården, som Niels Larsen sidst har beboet, og som han sin livstid må bruge og i fæste beholde på følgende vilkår:

1) Betale alle kgl. skatter
2) Årlig landgilde rug 3 tD., byg 4 Td., havre 4 Td. til mortens dag, dog er han befriet for 1 Td. rug og 1 Td. byg de første 4 år fra 1. maj 1799 at regne, eller om gårdens jorder skulle blive udskiftede forinden, da samme fra den tid leveres samt årligt 1 lam, 1 gås, 4 høns at levere midsommer eller når fordres.
3) Af hoveri forretter fæsteren høstning i Ebberup Enghave, ved rug-sædsåning, og arbejde med kørsel ved Bygninger ved reparationer alt efter godsets hoveriforretning, og forøvrigt ellers almindeligt hoveri, så længe han derfor er befriet betaler han årlig 15 Rigsd. i 2 terminer til hvert års påske og mikkelsdag. Når fæsteren leverer set landgilde på Ledreborg forretter han derimod en Københavnsrejse med kornvarer.
4) Gårdens bygninger og besætning er han ansvarlig for over for godset, og uvildig mænds syn er afgørende ved fratrædelse, dødsfald og lignende.
5) Gårdens jorder må han forsvarlig dyrke og beså og med gødsel for-bedre og intet deraf bortleje eller sælge, og frugttræernes plantning, ligeså piletræer og humlehave, og holde gærder med stang-gjærdsel og grøfter oprensede.
6) Opfylde den med hans formand indgåede kontrakt, og det hus med husplads, som formanden er tilskrevet, bliver fæsteren forbeholdent, så længe han sidder i gården. Forøvrigt må fæsteren rette sig efter kgl. allernådigste lov og anordning, vise sømmelig lydighed imod sit herskab o.s.v. Udi tidsfæstning er betalt et hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler.

        Ledreborg 19. januar 1800 efter ordre
        som fuldmægtig (L.S.)
        Vitterlighed Rasmussen, Qvistgaard.

og så rykker Søren Klarskov med familie ind på Herslevgården, dengang i Herslev by, vistnok i den østlige udkant nord for vejen. Men straks efter tager de fat på at flytte den ud på marken, hvor den ligger den dag i dag med det oprindelige stuehus i syd og den vestre længe; de to andre længer
er nybyggede, og i de allersidste år er der kommet et nyt stuehus.

Søren Klarskov var en fin mand. Han var sognefoged og medlem af den første skolekommission af 1809, i hvis protokol hans egenhændige underskrift står, dog kun Søren Jensen, Han var ligesom lidt uden for bondestanden. I Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Journal står: 26. juli 1818 blev det 2det sølvbæger tildelt sognefoged Søren Jensen Klarskov i Herslev for brug af tanggødning og forstandig driftsmåde. (Samme belønning blev samtidig tildelt sognefoged Christian Jensen Gevninge for adskillige jordforbedringer). Selv om Søren Klarskov var en fremskridtsmand, var han dog stadig i penge-forlegenhed og lånte da penge af sin svigersøn Rasmus Hansen, og her satte han sølvbægeret i pant, og derved kom det med dennes datter Ane Catrine og gik videre i slægten og er nu hos Carl Peder Jensens søn Klarskov Jensen i Grevinge i Odsherred.
 
Søren Klarskov døde 3/1.1828, 60 år gammel og blev begravet den 10. januar på Herslev kirkegaard, hvor hans bedstefader for ca. 65 år siden også fandt sit sidste hvilested.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Kiste 1797. Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Kiste 1797. Frilandsmuseet