Capitain Løvenhielm

© Lis Klarskov Jensens slægtsforskning

Capitain Løvenhielm. Wikipedia oplyser, at Veyrupgård var ejet 1699-1734 af Hans Brockenhuus von Løwenhielm, (hvis morfar var Hans Schrøder von Løwenhielm, kaldet Løvenhjelm. f. 28.01.1627, Løjtgård, Angel., stilling Generalløjtnant., d. 02.03.1699, Vejrupgård, Fyn., begravet Marslev Kirke. (Kilde: http://home8.inet.tele.dk/mylius).)

Brockenhuus-Løwenhielm, Hans, 1679-1734, Officer og Godsejer, en Søn af Generalmajor Caspar Christopher Brockenhuus og Cathrine Hedevig Løwenhielm, var født 20. Avg. 1679 i Norge. Da hans Morfader, den berømte Generalmajor Hans Løwenhielm, ingen Sønner efterlod sig, blev han som ældste Dattersøn Hovedarving til Bedstefaderens store Ejendomme paa det Vilkaar, at han skulde antage Familien Løwenhielms Navn og Vaaben. Den kgl. Bevilling hertil fik han 1697, og da Løwenhielm døde 1699, tilfaldt ham saaledes flere Gaarde, hvoriblandt Vejrup og Selleberg i Fyn, der gik i Arv til hans Efterkommere tillige med det nye Navn, han havde antaget. Senere -- 1707 -- kjøbte han desuden det bekjendte Sanderumgaard.

Ved Ide Sophie Gersdorff (f. 31. Okt. 1686 d. 10. Marts 1726), en Datter af Generallieutenant Frederik G. og Edele Margrethe Krag, blev han Stamfader til den endnu levende Slægt. -- Brockenhuus-Løwenhielm var tidlig traadt ind i Hæren, blev allerede Oberstlieutenant ved Dragonerne 1705 og traadte samtidig ind i Generalstaben (til 1709). Han deltog i Felttoget i Skaane og blev 1710 Oberst i Rytteriet og Chef for 1. sjællandske Rytterregiment. Han udmærkede sig meget i Krigen og kæmpede især fortrinlig i Slaget ved Helsingborg og ligeledes senere i Nordtyskland. I Slaget ved Gadebusch 1712 fik han Hesten skudt under sig og blev efter en kjæk Kamp saaret og fanget, men atter udvexlet. Brockenhuus-Løwenhielm døde 22. Sept. 1734 som Generalmajor.
P. F. Rist.
Kilde: http://skeel.info/

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Dåbsfad i Køge Kirke
skænket  1635 af
Hans Christensen Humble og Karen Hansdatter