Elisabeth Køpke

Jeg har valgt at citere forskellige bidrag på nettet, som kan kaste lys over nogle spor af Hans Caspar Peitersens første kone, Lisebeth Køpke (døbenavn) - også kaldt Elisabeth Købke, og hendes familie:

DIS-FORUMs Køpke/Køpche/Købke-slægtsforskningen
Jeg har samlet lidt slægtsforskning fra DIS-FORUM, der er interessant i denne forbindelse. Materialet er kopieret over i Word-dokumenter:
1. Elisabeth Køpke (Flemming Damgaard Larsen m.fl., april 2004-05)
2. Rosenberg - Køpche - Angel (Jørgen Frøslund-Jensen, maj 2004-06)
3. Køpke-Pram (Lars Skovvang Larsen m.fl., december 2007-08)
4. Køpke-slægt (Vera Steensen m.fl., maj 2008-)

"Lisebeth Køpke" blev døbt den 17. august 1673 i Nyborg Kirke (Nyborg kirkebog, AO opslag 185), som datter af købmand Thomas Køpke (o.1630-efter 1689) og hustru Helvig Jensdatter Rosenberg (1650- ?). Thomas Køpcke var også rådmand i Nyborg.
Elisabeth Køpcke blev gift med Hans Caspar Peitersen, muligvis i 1693, og parret boede på hovedgården Risinge i Flødstrup sogn, nord for Nyborg. Gården tilhørte hendes familie, og Hans Caspar Peitersens bror, Jens Jørgen Pedersen (Angel) boede der også sammen med sin kone Marie, der var Elisabeths søster.

Desværre døde Lisebeth Køpke ung og blev omkring 27 år gammel.

Risinge omkring 1900. Omkring 1953 blev de oprindelige avlsbygninger nedrevet, og erstattet af nye. Kilde: Wikipedia.
Hovedgården Risinge omkring 1900. Omkring 1953 blev de oprindelige avlsbygninger nedrevet, og erstattet af nye. Kilde: Wikipedia.

Gården Risinge var i slægtens eje, måske allerede siden 1661:
"I 1665 var Risinge gård ejet af borgmester Jens Madsen Rosenberg, og gården gik til hans datter Helvig og hendes mand Thomas Købke, hvor han som velagtet borger sad i byens råd." (Kilde: Regelsen, DIS 27/11-07 22:12.)

Hans Caspar og hans broder Jørgen var gift med søstrene Elisabeth og Marie Køpcke:
"Thomas Købkes arvinger lod Hans Caspar Peitersen forpagte Risinge for tre år fra Philips Jacobsdag den 1. maj 1698. Hans Caspar var gift med Thomas Købkes datter Elisabeth. I 1698 og 1699 nævnes foruden Hans Caspar Peitersen og hustru som boende på Risinge også som indsiddere (lejere) Hans Caspars bror Jørgen Pedersen Angel og dennes hustru Marie Købke, en datter af Thomas Købke" (Kilde: Jørgen Frøslund, DIS).

Helvig og Thomas Købke fik 13 børn:
01 - Kirstine Sofie Købke fremstillet i Nyborg Kirke 1667.
02 - Pernille Thomasdatter Købke fremstillet 12. maj 1669.
03 - Helvig døbt 17. juli 1670 i Nyborg Kirke, begravet 19. juni 1671.
04 - Helvig Catrina Købke døbt 2. august 1672.
05 - Elisabeth Købke døbt 17. august 1673.
06 - Marie Købke fremstillet i Nyborg Kirke 9. april 1675.
07 - Dorothea Købke fremstillet 28. april 1678.
08 - Anna Sophia Købke døbt 21. august 1679.
09 - Hans Købke døbt 28. november 1680 i Nyborg Kirke.
10 - Jens Thomassen Købke døbt 16. november 1681.
11 - Sidsel Købke døbt 19. juli 1683 i Nyborg Kirke.
12 - Karen Thomasdatter Købke født 1686 på Risinge.
13 - Hans Thomsen Købke Købke født omkr. 1691.
(Kilde: Jørgen Frøslund, DIS).

Helvig Jensdatter Rosenberg
Følgende er uddrag fra Jørgen Frøslund-Jensens slægtsforskning:
Helvig Købke var født Helvig Jensdatter Rosenberg og var datter af Jens Madtzen Rosenberg og Pernille Ottesdatter Langemach. Helvig blev født i Nyborg og døbt den 21. juni 1650 i Nyborg Kirke. Hun blev gift med Thomas Købke omkring 1665. Efter Thomas død o. 1693 giftede Helvig sig med Andreas Haard, søn af Ingeborg og Niels Haard. Andreas blev født omkring 1660 og døde omkring 1698 i en alder af ca. 38 år.

Thomas Købke
Helvig Jensdatter Rosenbergs mand Thomas Købke blev allerede 20. august 1662 og igen den 4. september 1665 nævnt som rådmand i Nyborg, men aflagde først rådmandsed den 23. september 1666. Thomas Købke var købmand og brygger. Den 6. april 1670 købte han en gård på torvet samt noget jord i Humlevænget og på Nymarken. Den 29. juli 1671 fik Thomas Købke kongeligt brev på sin rådmandsstilling. Den 25. januar 1675 nævntes Thomas Købke som fattigforstander, hvilken stilling han fratrådte i 1677. Den 23. maj 1687 boede han på Lysemosegaard i Bovense Sogn, gården købte Thomas i 1688 af Povl Zachariassen. Den 26. september 1687 solgte han en gård på torvet i Nyborg. 1689 indløste Thomas Købke sin svigerfar Odense-borgmesteren Jens Madtzens gård Risinge i Flødstrup Sogn fra medarvingerne.
Thomas Købke døde omkring 1692/93.

Jens Madtzen Rosenberg og Pernille Ottesdatter Langemach
Jens Madtzen Rosenberg blev født omkring 1616 og døde den 7. juni 1682 i Odense, o. 66 år gammel, begravet i Sct. Knuds Kirke i Odense.

Jens Madtzen blev gift med Pernille Ottesdatter Langemach, datter af Otto Langemach og Helwig, i 1644. Pernille blev født omkring 1623, døde den 29. juli 1681 i Odense i en alder af ca. 58 år og blev begravet den 9. august 1681 i Sct. Knuds Kirke i Odense. Ægteparret fik 10 børn.

Jens Madtzens underskrift på skrivelse fra 16. maj 1661. Kilde: Jørgen Frøslund-Jensen.
Jens Madtzens underskrift på skrivelse fra 16. maj 1661

Jens Madtzen var 1639 underskriver på Nyborg slot og kaldtes 1645 slotsskriver og kgl. majestæts ridefoged i Nørre Vinding Herred. 1650 nævntes han som ridefoged over Nyborg Slot. Jens Madtzen Rosenberg var rådmand i Nyborg fra 1653 og nævntes 1658 som borgmester. 1666 blev Jens Madtzen af kongen udnævnt til borgmester i Odense. Jens Madtzen drev en ikke ubetydelig købmandshandel og havde en skude i søen. Han var så velhavende, at han under svenskekrigene 1657-60 var en af statens leverandører og lånte rigsråd Otte Krag store lån mod sikkerhed i Nyborg lens indtægter. (Kilde: Åge Fasmer Blomberg i Fynske årbøger 1979).

Jens Madtzen forblev borgmester i Odense indtil sin død i 1682.

Epitafie i Vor Frue kirke, Nyborg, for Jens Madtsen Rosenberg og Pernille Ottesdatter Langemach. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007.
Epitafie for Jens Madtsen Rosenberg og Pernille Ottesdatter Langemach. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007. Helvig Købke blev født som nr. 3.

1654 lod Jens Madtzen et Epitafium sætte i Nyborg Kirke (Vor Frue Kirke). Indskriften lyder således: "GVD TIL ÆRE, HANS KIRCKE TIL BEPRYDELSE HAFVER ERLIG OC FORNEME MAND IENS MADTZON, SLODTZSKRIFVER OC RAADMAND i NYBORG, MED SIN KIERE HVSTRV, ERLIG OC GVDFRYCTIG QVINDE PERNELE OTISDATTER, LADET DENNE TAVFLE OPSETE OFVER DENNE DERIS BEGRAFVELSESTED AAR 1654, DENNEM MED DERIS KIERE BØRN TIL EN IHVKOMELSE, EFTER AT GVD ALLERMEGTIGSTE DENNEM FRA DENNE MØDSOMELIG VERDEN BORTKALDEDE OC TIL SIN HIMELSKE GLEDE ANAMEDE AAR 16."

Jens Madsens Gård eller Korsbrødregården i Nyborg. Foto: Nyborg Museum.
Jens Madtzens Gård eller Korsbrødregården, som den også kaldes, er en af de få middelalderlige bygninger, der er tilbage i Nyborg. Vor Frue kirke ses til venstre i billedet. Præstegården ses i "knækket" bag Jens Madsens gård.

Forlængelse af Korsbrødregården med Jens Madtzens navn og årstallet 1650. Privat foto 2007.
Forlængelse af Korsbrødregården med Jens Madtzens navn og årstallet 1650.

Jens Madtzen var en holden mand, der ud over flere huse og gårde i Nyborg (og senere i Odense) ejede meget bøndergods. Allerede før svenskekrigene havde Jens Madtzen som ridefoged på Nyborg Slot til kongen betalt landgilde og skatter for bønder, der ikke var i stand til selv at betale. Jens Madtzen krævede gode renter af sine lån til bønderne - og når
de så ikke kunne betale deres gæld til Jens Madtzen, måtte bønderne overlade ham deres jord og ejendomme.

Et eksempel omtales i Personalhistorisk Tidsskrift 1881: "Kaptajn Claus v. Rønnov til Holmdrupgaard" af S. Jørgensen.
Det handler om en tvillinggård i landsbyen Holmdrup i Skaarup Sogn ved Svendborg. Gården, der ejedes af to mænd - far og søn -, blev 1661 beskrevet som øde og næsten nedbrudt, og der var til gården ingen oldenskov. Før krigen var mændene blevet skyldige til Jens Madsen Rosenberg, ridefoged på Nyborg Slot, for landgilde og skatter, han havde betalt for dem, 72 slettedaler 8 skilling. Renten heraf fra 12. februar 1657 til den 23. august 1661 beregnede han til 20 daler 1 mark. Derefter havde mændene betalt ham 6 stykker ungkvæg, som han anslog til 20 slettedaler. Derefter var gælden stadig 72 sldr. 8 sk. Bønderne anerkendte gælden, men erklærede, at de ikke havde andet at betale med end deres ejendomsgård. Der blev derefter "udmeldt" vurderingsmænd, der 30. august 1661 satte gården med dens tilliggende til en værdi af 70 sldr. Gården blev derefter tilkendt rådmand Jens Madsen for dennes fordring.

Kilde: Jørgen Frøslund-Jensens slægtsforskning.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Nyborg slot, Fyn. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Nyborg slot

Nyborg slot, sal. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Nyborg slot

Vinduesniche på Nyborg slot. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Vinduesniche på
Nyborg slot

Mads Lerches gård i Nyborg. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Borgmester Mads Lerches
gård i Nyborg. Læs mere

Jens Madtzens Gård eller Korsbrødregården 1650. Foto: Nyborg Museum.
Jens Madtzens Gård eller Korsbrødregården, Nyborg

Jens Madtzen Rosenbergs epitafie i Nyborg. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007.
Jens Madtzen Rosenbergs epitafie 1654, Nyborg kirke

Jens Madtzen Rosenberg 1654. Foto: Erik Fjordside, Camilla Luise Dahl, Dorothy Jones, http://www.livinghistory.dk/
Jens Madtzen
Rosenberg 1654

Pernille Ottesdatter Langemach 1654. Foto: Erik Fjordside, Camilla Luise Dahl, Dorothy Jones, http://www.livinghistory.dk/
Pernille Ottesdatter Langemach 1654

Helvig Jensdatter Rosenberg ca. 1654. Foto: Erik Fjordside, Camilla Luise Dahl, Dorothy Jones, http://www.livinghistory.dk/
Helvig Jensdatter
Rosenberg 1654