Knud Lerche

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Knud Lerche bliver forpagter på Lindholm. Han er gift med Dorthe Bredal, men allerede i 1734 rammes han af en stor sorg. 34 år gammel dør hun i barselseng fra sin lille dreng Hans Casper. Hun blev begravet i Gevninge kirke. Hendes gravsten er siden taget op og anbragt i våbenhusets væg,
og på den står et vers:

     Til almindelse.
     Et Liv oprandt dermed forsuant
     Den, som her under giemmes.
     Gud gaf og tog i Lifsens Bog,
     Men hindes Nafn ej glemmes.

og i hjørnet                    Hf.S.K.

Det er svogeren Søren Klarskov, der har været digter. Han ser ud til at være inspireret af Brorson, der i 1732 udgav en af sine første salmer, og her fremkommer linien "Derfor står mit Navn indskrevet"
                                   Dejligt udi Lifsens Bog.

For Knud Lerche var sorgen så stor, at han ikke kunne bære den alene.
Han blev 1736 viet i Godstrup kirke til Else Kirstine Lauline. Han kaldes da Avendatur, og der står, at hans moder bor i Fyen. I det nye ægteskab var 2 børn, Dorthe født 1737, og Lars Niels Lerche født 1738 blev mejeriskriver på Rygård og opholdt sig som enkemand sine sidste dage hos Mogens Klarskov ved Lindholm, hvor han døde og er vel sagtens begravet på Såby kirkegård.

Knud Lerche fratrådte forpagtningen på Lindholm og forpagtede Skullerupholm, og efter nogen tids sygdom døde han her natten mellem 4. og 5. november 1740 og blev begravet i Kidserup kirke. Ved skifte 5/4.1741 (fylder ca. 60 sider i Ledreborg skifteprotokol) møder til vurdering og registrering ridefoged Hans Larsen, Sonnerupgård, S. Niels Eskildsen, Kallundborgkroen og Claus Høfding, Dellinge mølle.

Som værge for børnene (den ældste Hans Casper opholder sig i København hos Søren Klarskov) møder monsieur Frands Klarskov og monsieur Søren Klarskov, begge er farbrødre, og Søren har en obligation på 50 Rigsdaler i fordring på boet. Der afholdtes en auktion, der indbragte 1017 Rigsdaler.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Hoveddør på Klarskov, Marslev. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Hoveddør på Klarskov, Marslev